General Motors

GM je ostvario neto prihod od 900 miliona dolara i vrednost akcije od 1,66 dolara

Kompanija General Motors je danas objavila rezultate poslovanja u prvom tromesečju 2010.godine, u kojem je ostvarila prihod od 31,5 milijardi dolara i operativni prihod od 1,2 milijarde. Neto prihod redovnih akcionara je bio 0,9 milijardi, te je zarada po akciji bila 1,66 dolara.

Prilagođeni prihod GM-a u prvom tromesečju, pre umanjenja za kamate i oporezivanja (EBIT) bio je 1,7 milijardi dolara, nakon prilagođavanja za pozitivan uticaj prodaje marke Saab.

U prvom tromesečju 2010. godine, zarada pre odbitka kamata i oporezivanja kompanije GM Severna Amerika je bila 1,2 milijarde dolara, u poređenju sa gubitkom od 3,4 milijarde u četvrtoj četvrtini 2009. GM Evropa je zabeležila gubitak od 500 miliona pre odbitka kamata i oporezivanja, što je poboljšanje od 300 miliona u odnosu na četvrto tromesečje. Odeljenje GM-a za međunarodno poslovanje ostvarilo je zaradu pre odbitka kamata i oporezivanja u vrednosti od 1,2 milijarde dolara, što predstavlja poboljšanje od 500 miliona dolara u odnosu na četvrto tromesečje.

Priliv od poslovanja je iznosio 1,7 milijardi dolara, a nakon prilagođavanja za kapitalne troškove u visini od 700 miliona, slobodan novčani tok bio je milijardu dolara.  GM je završio prvo tromesečje sa 35,7 milijardi dolara u gotovini i u hartijama od vrednosti na tržištu, uključujući i deponovana sredstava.

“Zadovoljni smo našim rezultatima u prvom tromesečju, posebno zbog ostvarene profitabilnosti“, rekao je Kris Lidel, potpredsednik i finansijski direktor. „U Severnoj Americi pojačavamo proizvodnju da bi održali korak sa visokom potražnjom za novim proizvodima naša četiri brenda. Takođe beležimo ravnomeran rast na tržištima u razvoju, troškove držimo pod kontrolom, uz pozitivan protok novca i održavanje snažnog balansa. Sve su ovo važni koraci u stvaranju osnove za uspešan GM.”

Izjave koje se odnose na predstojeći period:

U ovoj objavi za medije i u komentarima u vezi sa njom od strane naše uprave, naša upotreba reči “očekivati”, “predviđati”, “moguće”, “potecijalno”, “ciljano”, “verujemo”, “posvetiti se”, “nameravati”, “nastaviti”, “moći”, “hteti”, “moglo bi”, “trebalo bi”, “projekat” “projektovano” “pozicionirano” ili sličnih izraza ima za cilj da identifikuje izjave koje se odnose na budući pšeriod a koje predstavljaju našu trenutnu procenu mogućih budućih događaja. Mi verujemo da su ove procene razumne, ali ove izjave nisu garancija bilo kakvih događaja ili finansijskih rezultata, i naši realni rezultati mogu da se znatno razlikuju zbog mnoštva važnih činilaca. Između ostalog, ovakvi faktori mogu da uključuju: našu sposobnost da realizujemo efikasnost proizvodnje i da postignemo smanjenje troškova, kao rezultat naše inicijative za restruktuisanje i promene u radu; našu sposobnost da održimo kontrolu kvaliteta naših  vozila i da izbegnemo povlačenje vozila sa tržišta; našu sposobnost da održavamo adekvatnu likvidnost i izvore finansiranja, kao i odgovarajući nivo duga, uključujući ukoliko se ukaže potreba i, značajne investicije u nove tehnologije; našu sposobnost da realizujemo uspešnu primenu novih tehnologija na vozilima; i našu sposobnost da odgovorimo na konstantne zahteve vezane za državnu podršku vlade SAD-a i drugih zemalja.

Najnoviji godišnji izveštaj GM-a na 10-K formularu i kvartalni izveštaj na 10-Q formularu pruža informacije o ovim i drugim činiocima, koje možemo zameniti i razraditi u budućim izveštajima Komisiji za hartije od vrednosti i razmenu (SEC).